Psychosociale hulpverlening voor werk en privé

Psychosociale begeleiding voor werk en privé

- Begeleiding voor werknemers, waarbij de werkgever betaalt en de werknemer wordt verwezen door de werkgever of de arbodienst.
- Begeleiding voor particulieren. U kunt zonder verwijzing contact opnemen. Tot op heden is er geen vergoeding van de zorgverzekering, maar de prijs is redelijk.


Reden van begeleiding

Bij arbeidsgebonden problematiek denken we aan o.a. te grote psychische werkbelasting, gebrek aan motivatie, ervaring van onder- of overbelasting, verstoorde arbeidsverhoudingen, spanning in de verhouding met collega's, leidinggevenden of ondergeschikten, reorganisatie, ingrijpende gebeurtenissen (bijvoorbeeld agressie of overlijden op de werkplek), reïntegratie, discriminatie, seksuele intimidatie, pesten op het werk.
Bij privé-problematiek denken we aan die privé-problemen die van invloed zijn op het kunnen verrichten van arbeid of op het functioneren in de privé-situatie. Te denken valt aan relatieproblematiek, overlijden en financiële problemen. Overbrugging van een wachttijd naar de reguliere hulpverlening kan effectief zijn.
In het werken met groepen/teams kan het gaan om probleeminventarisatie of bijvoorbeeld het opzetten van een goede teambespreking of intervisie.

Hulpverlening, begeleiding en advies voor medewerker en organisatie

Bedrijfsmaatschappelijk werk (bmw) is een instrument om in te zetten bij (dreigend) langdurig verzuim met psychische klachten. Het kan gaan om begeleiding van een medewerker die er zelf niet meer uitkomt; het kan ook gaan om advies aan leidinggevenden over de contacten met één of meer medewerkers. Ook is begeleiding van een groep of team mogelijk bij samenwerkingsproblemen.
Psychosociale hulpverlening is de belangrijkste taak van de bedrijfsmaatschappelijk werker. Een tweede kerntaak is advisering van het management op alle niveaus in de organisatie, ook wel consultatie aan de lijn genoemd. Dit beoogt een meer preventieve werking.

Arbeidsgebonden problematiek en privé-problematiek

Werkproblemen neem je mee naar huis en privé-problemen neem je mee naar je werk. Dat kan een poosje goed gaan, maar als er geen oplossing voor het probleem wordt gevonden, loop je vast. Een aantal gesprekken met mij als een deskundige buitenstaander kan verheldering geven.

Werkwijze

We gaan uit van de 'hier en nu' situatie en bieden methodische hulpverlening toegespitst op de steeds weer unieke situatie. Doel is om de cliënt zijn of haar eigen oplossing te laten zoeken, zodat het een blijvend effect heeft. Dat betekent dat er voldoende besproken en meegegeven wordt om ook de tijd tussen de gesprekken effectief te gebruiken.

Werkhervatting

In veel gesprekken komt de mogelijke werkhervatting aan de orde. Dit gebeurt in een goede afstemming met de bedrijfsarts en de werkgever.